Gebruiksvoorwaarden

Terug

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Hart.volgers

Leest u deze gebruiksvoorwaarden aandachtig en zorgvuldig door voordat u zich registreert als gebruiker van Hartvolgers. Wanneer u na het accepteren van deze voorwaarden gebruik gaat maken van Hartvolgers, bent u gebonden aan de voorwaarden die in deze overeenkomst worden beschreven. Wanneer u deze voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van Hartvolgers. Tevens dient u zich te realiseren dat (bijna) alle informatie die op het platform wordt gezet voor iedereen te lezen is en dat inloggen noodzakelijk is om deel te nemen aan discussies.

 

1. Overeenkomst

Hart.volgers.org is een platform van Volgers.org BV. De coöperatie van cardiologen en cardiothoracaal chirurgen verbonden aan het Catharina Ziekenhuis zijn de initiatiefnemers en eigenaren van Volgers.org BV. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@hart.volgers.org. De Stichting Catharina Ziekenhuis is op geen enkele wijze verbonden aan Volgers.org of verantwoordelijk voor de inhoud van het platform en de adviezen die gegeven worden. 

Deze gebruikersvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Volgers.org BV, hierna te noemen 'Hartvolgers' en u, de individuele gebruiker van Hartvolgers. Na het accepteren van deze voorwaarden kunt u inloggen op de website van Hartvolgers met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Nadat u bent ingelogd kunt u deelnemen en op het beveiligde gedeelte van de website op eenvoudige, transparante wijze communiceren met medeleden en de medische experts van het Hartvolgers.

 

2. Doel Hartvolgers

Hartvolgers creëert en onderhoudt een online-platform dat op eenvoudige en transparante wijze aan patiënten en hun omgeving de mogelijkheid biedt om algemene informatie te vergaren omtrent gezondheid en daarover te communiceren met medeleden en de moderator. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat via deze site persoonlijke adviezen worden gegeven die op enigerlei wijze zouden kunnen worden gekwalificeerd als medische behandeling. Er komen dan ook uitdrukkelijk geen geneeskundige behandelovereenkomsten tot stand.

Alle activiteiten die plaatsvinden op of via het online-platform en alle activiteiten die daarmee, al dan niet zijdelings, verband houden, staan los van de eventuele (geneeskundige) overeenkomst die een gebruiker heeft met één van de betrokken cardiologen of cardiochirurgen of het ziekenhuis waarin zij  werkzaam zijn en vinden derhalve niet plaats ter uitvoering van die eventuele overeenkomst.  

Hart.volgers is er voor de hartpatiënten en hun omgeving. Wij willen dat iedereen makkelijk met elkaar ervaringen en kennis kan delen. Daarbij is er een groeiend team van medisch specialisten die ook benaderd kunnen worden en die ook het platform observeren om bij te kunnen dragen in discussies. 
Wij zijn voor open dialoog, waarin iedereen alles mag vragen en ook met elkaar in gesprek kan. Wat wij echter niet toestaan is discriminerende, racistische, sexistische en anderszins aanstootgevende communicatie. Wij bewaken ons platform ook, zodat het een zo veilig mogelijke omgeving is voor iedereen. Dat betekent dat onnodig of onjuist gebruik van ons platform niet wordt toegestaan. Denk daarbij aan het inzetten van het platform voor eenzijdige propaganda, het gebruiken van volgers om afgeschermd informatie te vergaren of andere handelingen die anderen kunnen hinderen. Daarbij zijn permabans mogelijk.

3. Verplichting individuele gebruiker 

 1. De gebruikersnaam die en het wachtwoord dat u kiest tijdens het registreren voor Hartvolgers zijn strikt persoonlijk. U mag deze niet delen met anderen; hetgeen wordt aangemerkt als ongeoorloofd gebruik;
 2. Ten aanzien van het door de gebruiker gekozen bezoekerswachtwoord is het beheer en de verstrekking daarvan een verantwoordelijkheid van de gebruiker van Hartvolgers, Ongeoorloofd gebruik van de account (informatie) dient de gebruiker onmiddellijk aan hartvolgers te melden;
 3. U mag zich geen toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot de Hartvolgers-website op andere wijze dan door het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord;.
 4. De gebruiker mag zich bij het aanmaken van een account en het gebruik van de website niet voordoen als een ander persoon;
 5. U dient eventuele instructies van Hartvolgers met betrekking tot het gebruik van de website op te volgen;
 6. Hartvolgers behoudt zich het recht voor in het geval van vermoeden van oneigenlijk gebruik, uw gegevens en dataverkeer te beoordelen en zo nodig na vaststellen van oneigenlijk gebruik, uw account zonder opgaaf van redenen te sluiten;
 7. U staat er jegens Hartvolgers voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van de gebruikersvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de website, almede aan de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer;
 8. U zult geen handelingen verrichten of laten verrichten waardoor schade kan worden toegebracht aan Hartvolgers of een van haar gebruikers of waardoor de gerechtvaardigde belangen van Hartvolgers of een van haar gebruikers geschaad kunnen worden;
 9. Ander gebruik van Hartvolgers dan is omschreven onder doel Hartvolgers is niet toegestaan;
 10. Van de website mag geen misbruik worden gemaakt en commercieel gebruik van de website is niet toegestaan

 

4. Registratie

Ten aanzien van de registratie bij Hartvolgers, registreert zij alleen de noodzakelijke persoonlijke gegevens. Voor het voltooien van de registratie is in ieder geval een geautoriseerd e-mailadres vereist. Mocht u -ondanks het feit dat Hartvolgers alle zorg in acht neemt ten aanzien van de beveiliging van uw gegevens, zie punt 5 - vrezen voor uw privacy, dan is het gebruik van een anonieme naam toegestaan. Houdt er in dat geval wel rekening mee dat deze naam boven berichten zal komen te staan.

 

5. Beveiliging gegevens

Om uw inloggegevens te beschermen tegen inbreuk, misbruik, wijziging door derden of verlies, heeft Hartvolgers diverse beveiligingsmaatregelen getroffen. Hartvolgers onderkent het belang van een beveiligde opslag van uw gegevens en doet alles wat in haar macht ligt de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te waarborgen. Desondanks dient u zich bewust te zijn van het feit dat geen enkel beveiligd systeem waterdicht is. Met name ten aanzien van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord, heeft u zelf de verantwoordelijkheid zoals opgenomen onder 3.1 en 3.2.

 

6. Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van Hartvolgers, betrokken dienstverleners en derden die van uw persoonlijke gegevens c.q. informatie kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan. Hartvolgers zal dan ook zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens zal Hartvolgers in geen enkel geval vrijgeven behalve wanneer zij daartoe door een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak verplicht is.

 

7. Verstrekken van gegevens aan derden

Alleen wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Hartvolgers uw gegevens aan derden ter beschikking stellen of zult u e-mails van derden ontvangen. U kunt de toestemming die u heeft gegeven om uw gegevens aan derden ter beschikking te stellen, of om e-mails van derden te ontvangen, altijd weer intrekken door zulks per email aan ons te berichten. Hartvolgers verstrekt voor het overige alleen uw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak verplicht is.

 

8. Beëindigen account

 1. Hartvolgers biedt gebruikers de mogelijkheid om een account te beëindigen en de gegevens te verwijderen. De gegevens die zijn verwijderd, worden gedurende één jaar op een back-upsysteem opgeslagen, alvorens zij definitief worden verwijderd. Mocht er geen sprake zijn van oneigenlijk gebruik, dan zal Hartvolgers de gegevens ter beschikking stellen aan de accounthouder.
 2. Hartvolgers kan ten aller tijde het platform zonder opgaaf van redenen opheffen.
 3. Hartvolgers is te allen tijde zonder opgaaf van redenen gerechtigd om een account blijvend of tijdelijk stop te zetten en/of te sluiten, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan u te leveren, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:        
  a. u handelt in strijd met deze gebruikersvoorwaarden;
  b. Hartvolgers van oordeel is dat uw handelingen schade aan uzelf, aan Hartvolgers of aan anderen kunt toebrengen. 
  Hartvolgers zal hiervoor in geen enkel van voornoemde gevallen aansprakelijk zijn.

 

9. Wet bescherming persoonsgegevens 

 1. Indien u akkoord gaat met de onderhavige overeenkomst dient dit te worden beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming zoals opgenomen in artikel 23 lid 1 sub a Wbp.

 

10. Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. De redactie van Hartvolgers doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks de voortdurende zorg die aan de informatie en aan het monitoren van het forum wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet (meer) juist is. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en is nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. Alle informatie die door de organisatie op het platform wordt gecommuniceerd, betreft algemene informatie over ziektebeelden en behandelingen. Deze informatie is nooit toepasbaar op een individuele medische situatie. Voor de vertaling van de algemene informatie naar een individuele medische situatie, dient u te allen tijde een cardioloog of huisarts te consulteren.
 2. Hartvolgers is niet verantwoordelijk voor informatie op websites waarnaar op onze site wordt verwezen.
 3. Alle informatie op de website kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd, almede geldt dit voor ontoelaatbare (delen van)  bijdragen.
 4. Alle activiteiten die plaatsvinden op of via het online-platform en alle activiteiten die daarmee, al dan niet zijdelings, verband houden, staan los van de eventuele (geneeskundige) overeenkomst die een gebruiker heeft met één van de betrokken cardiologen of cardiochirurgen of het ziekenhuis waarin zij  werkzaam zijn en vinden derhalve niet plaats ter uitvoering van die eventuele overeenkomst.  
 5. Hartvolgers voert een eigen modereerbeleid waarbij de kwaliteit van de berichten op het forum door een algemene beheerder in de gaten wordt gehouden. Indien er directe vragen worden gesteld of er berichten op het forum staan waarop de reactie van een medische professional nodig is, dan zal de beheerder dit voorleggen aan de desbetreffende professional. Het platform is niet bedoeld voor persoonlijke consulten. Het is bedoeld om het kennisniveau te verhogen en om de kwaliteit van openbare informatie en vragen te verhogen.
 6. Hartvolgers sluit elke aansprakelijkheid uit voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten. Daaronder dient te worden begrepen alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Hartvolgers-website of de onmogelijkheid deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Hartvolgers dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins; voor zover deze uitsluiting op grond van dwingend recht is toegestaan.
 7. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Hartvolgers voor opzet en/of bewuste roekeloosheid of in het geval van personenschade van Hartvolgers (eigen handelen) zelf en/of de bestuurders van Hartvolgers uit te sluiten.
 8. Hartvolgers doet haar best de website vrij te houden van virussen en andere schadelijke eigenschappen. Zij kan dat echter niet garanderen en mocht hier onverhoopt toch sprake van zijn dan sluit Hartvolgers elke aansprakelijkheid uit.

 

11. Vrijwaring

Door het gebruik van de Hartvolgers-website stemt u ermee in Hartvolgers en eventuele derden te vrijwaren tegen alle eventuele claims, kosten (waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand), eventuele rechtszaken en andere vormen van aansprakelijkheid die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van de Hartvolgers-website.

Bij het aanbieden van een bijdrage aan Hartvolgers door individuele gebruikers wordt door hen gegarandeerd dat zij over alle (intellectuele eigendoms)rechten - waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten- beschikken en worden alle (intellectuele eigendoms)rechten overgenomen door Hartvolgers.

 

12. Slotbepalingen 

 1. Deze gebruikersvoorwaarden bevatten alle afspraken die tussen u en Hartvolgers zijn gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerder afspraken en overeenkomsten die zijn gemaakt of gesloten ten aanzien van het gebruik van de Hartvolgers-website. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze gebruikersovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Het nietige of vernietigde beding zal door partijen worden vervangen door een beding dat hiermee zoveel als mogelijk in overeenstemming is.
 3. Deze gebruikersvoorwaarden kunnen door Hartvolgers ten aller tijde worden gewijzigd.
 4. Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
 5. Deze voorwaarden en de Nederlandse wetgeving zijn ook van toepassing indien de gebruiker vanuit het buitenland gebruik maakt van Hartvolgers.

13. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken aan de website wordt opgehaald. We maken gebruik van cookies om je bezoek aan onze website relevanter en eenvoudiger te maken. We gebruiken cookies niet om persoonlijke gegevens op te slaan of om informatie door te geven aan derden.

Er zijn twee soorten cookies: permanente cookies en tijdelijke cookies (sessiecookies). Permanente cookies worden voor maximaal 12 maanden als een bestand op je computer of mobiele toestel opgeslagen. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen en worden verwijderd zodra je je browser sluit. We gebruiken permanente cookies als je de optie “Onthoud mijn gegevens” kiest bij het inloggen. We kunnen sessiecookies gebruiken als je bijvoorbeeld gebruik maakt van een filter.

Je kunt cookies eenvoudig via je browser van je computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies het onderdeel “Help” in je browser. Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of je kunt aangeven dat je een melding krijgt telkens wanneer er een nieuw cookie naar je computer of mobiele toestel wordt gestuurd. Bedenk wel dat als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, je mogelijk niet alle functies op de website kan gebruiken.


14. Cookies van derde partijen

We maken gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. Het gaat hier om zowel permanente als tijdelijke cookies (sessiecookies). De permanente cookies van derden worden maximaal 24 maanden op je computer of mobiele toestel opgeslagen.